Standard I

Ekonomicko správní oblast:

 1. Evidence vlastníků jednotek
 2. Předpisy zálohových plateb na úhradu služeb
 3. Evidence plateb od vlastníků, kontrola nedoplatků a upomínání opožděných plateb
 4. Kontrola přijatých faktur a jejich úhrada v souladu s mandátní smlouvou
 5. Příprava pravidelných výkazů týkajících se finančního hospodaření
 6. Roční vyúčtování záloh na úhradu služeb včetně
 7. Organizace pravidelných setkání vlastníků
 8. Zajištění plnění zákonných povinností SVJ (vedení účetnictví SVJ, organizace povinných technických revizí atd.)

Technicko správní oblast

 1. Sjednávání smluv s veškerými dodavateli služeb včetně poptávkového řízení (voda, energie, úklid a údržba, odvoz odpadků, pojištění, technické revize, provoz výtahů atd.)
 2. Pravidelná revize platných smluv včetně předkládání návrhů na jejich změnu či uzavření smluv nových
 3. Smluvní zajištění oprav a úprav objektu včetně poptávkového řízení
 4. Vedení stavebně technické dokumentace a její operativní změny dle skutečného stavu a provedených úprav
 5. Řešení havarijních stavů a jiných událostí: sjednání nápravy, informování vlastníků o provedených opatřeních a případných omezeních
 6. Řešení pojistných událostí s pojišťovnou včetně veškeré administrativy až do konečného plnění
 7. Zpracování a pravidelná aktualizace dlouhodobého plánu rekonstrukcí a úprav objektu ve spolupráci s výborem SVJ

Právní oblast

 1. Právní poradenství a zastupování zájmů SVJ v případných sporech s vlastníky či dodavateli (vymáhání pohledávek, uplatňování reklamací atd.)
 2. Právní poradenství a zastupování zájmů SVJ v případných sporech s třetími osobami (odpovědnost za způsobenou škodu atd.)
 3. Podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 4. Smluvní zajištění dalších právních služeb v oblasti nemovitostí
 

 

AVEMA Praha
-
Správce, který se opravdu stará